آموزش جنسی                        
irmedman akhabarcinema aksmazhabi aksvarzeshi abu-ghraib simatehran aksrecord khabarkhas aroosiaks akshayam picturekar iranmedicine mediranian pubmed medlearning medanswer jala sms fal topnews news akhbarراههای ترک خود ارضایی

دستورهاى ده گانه
گفتیم خطر و زیان انحرافات جنسى مخصوصاً «استمنا» MASTURDATIONكه گاهى به تناسب یك افسانه تاریخى «اونانیسم» نیز نامیده مى شود. اگر چه غیر قابل انكار است، زیرا به زودى شكل «اعتیاد» به خود مى گیرد، اعتیادى ریشه دار و كشنده تا آن جا كه گاه در یك روز چندین بار دامان مرتكبین خود را آلوده مى سازد،و حتّى طبق اعتراف صریح بعضى از مبتلایان گاهى كارشان به جایى مى رسد كه تنها با «تصوّر و فكر»! بدون هیچ گونه عمل دیگر مایع مخصوص از آنها دفع مى گردد.

ولى از آن خطرناك تر یأس و نومیدى از مبارزه با این اعتیاد است، زیرا این نومیدى بزرگ ترین سدّ راه نجات مبتلایان خواهد شد و واكنش هاى فوق العاده نامطلوب روحى در آنها ایجاد خودهد كرد.

مبتلایان باید اطمینان كامل داشته باشند كه اگر بخواهند مى توانند در مبارزه با این عادت شوم پیروز گردند، و حتّى عمده آثار آن را از وجود خود برچینند، خواه دوران این مبارزه كوتاه یا طولانى باشد.

آنها هرگز نباید به خود تلقین كنند كه این اعتیاد تا آخر عمر از آنها دست بردار نیست و یا آثار آن همچنان باقى خواهد ماند.

منتها باید با هوشیارى كامل و تصمیم قاطع و به كار بستن «دستورهاى آینده» به مبارزه پى گیرى برخیزند.

كسانى كه از چنگال این عادات شوم نجات یافته اند باید قدر پاكى خود را بدانند، و در حفظ آن نهایت مراقبت را بنمایند، از هر گونه وسوسه شیطانى در این راه بپرهیزند، و با هیچ قیمتى سرنوشت خود را به دست افراد گمراه و معاشران منحرف نسپارند.

همان طور كه سابقاً هم اشاره كردیم شرط پیروزى قطعى در مبارزه با هر نوع اعتیاد غلط - اعم از اعتیادهاى خطرناك جنسى یا اعتیادهاى دیگر - پس از «امیدوارى و اطمینان به پیروزى» داشتن تصمیم قاطع است.

تصمیمى آهنین و محكم و متّكى به ایمان و شخصیت و شرافت و وجدان.

تصمیمى راسخ و غیر قابل عدول.

حتّى اگر به عللى این تصمیم ده بار هم شكسته شد مجدداً، بلكه قاطع تر و راسخ تر باید تصمیم بگیرند و با همان امیدوارى و ایمان تصمیم خود را تجدید كنند.

زیرا سرانجام آثار این تصمیم ها در ناخودآگاه آنها اثر گذارده و هنگامى كه روى هم متراكم شد تأثیر خود را خواهد بخشید.

امّا مسلّماً و بدون تردید اگر این تصمیم شكسته نشود خیلى زودتر آثار این عادات شوم از روح و جسم آنها برچیده خواهد شد.

بدیهى است این گونه افراد اگر رابطه و پیوند نزدیكى با خداى خود برقرار سازند و با تمام ذرات وجود خود از ساحت مقدّس او استمداد جویند، و به لطف او امیدوار و دلگرم باشند در پرتو این ایمان مذهبى خیلى زودتر نتیجه خواهند گرفت.


* * *

اكنون كه این مراحل پیموده شد باید امور زیر را دقیقاً به كار بندند.

ممكن است این امور در نظر بعضى ساده جلوه كند، ولى هنگام عمل روشن مى شود كه اثر معجزه آسایى دارد.

1- اجتناب از هر گونه تحریك مصنوعى

اگر جوانان انتظار داشته باشند كه هر شب در سینما یا در برابر تلویزیون ناظر صحنه هاى هوس آلود «فیلم هاى س *ك**_س**ى» باشند، و همه روز قسمت مهمى از وقت گران بهاى خود را به مطالعه «رمان هاى عشقى» و تماشاى «عكس هاى شهوت انگیز» مجلات فاسد و مبتذل بگذرانند، و در كوچه و خیابان با ولع تمام اندام برهنه زنان و دختران را ورانداز كنند، و با این همه باز هیچ گونه آلودگى پیدا نكنند سخت در اشتباهند.

این گونه «تحریكات مصنوعى» كه هیچ گونه ضرورتى هم ندارد، مسیر فكر هر جوانى را از مسائل اصولى زندگى تغییر مى دهد و به سوى مسائل جنسى، آن هم به صورت حاد و طغیانگر، مى كشاند.

شب و روز، آنها را در یك حال اضطراب دائمى عصبى كه آثار نامطلوب آن بر تمام وجود آنان سایه خواهد افكند نگه مى دارد.

همه جوانان عزیز - مخصوصاً آنهایى كه داراى پاره اى از عادت هاى غلط جنسى هستند - باید به شدت از این گونه امور بپرهیزند، از دیدن این فیلم ها، و مطالعه آن رمان ها و هر گونه چشم چرانى عمدى اجتناب ورزند، آرامش فكرى خود را بى جهت بر هم نزنند، و اعصاب نیرومند خود را با هیجان هاى دائمى تضعیف نكنند.

براى موفقیت در این قسمت لازم است سرگرمى هاى سالم و مناسبى براى اوقات فراغت خود انتخاب نمایند و به كمك دوستان خود برنامه هاى صحیحى براى این اوقات تنظیم كنند.

این سرگرمى ها ممكن است:

ورزش هاى فردى و دسته جمعى

پیاده روى در هواى آزاد

مطالعه كتب سودمند و مفید

پرورش گل در منزل و به طور كلى كارهاى كشاورزى،

كارهاى دستى

جمع آورى اشعار

تهیه كلكسیون هاى عكس و تمبر و مانند اینها.

شركت در انجمن هاى گوناگون و كنفرانس هاى علمى یا اخلاقى، باشد.(1)


* * *


2- تهیه برنامه فشرده و تمام وقت

جوانان باید بطور حتم براى تمام شبانه روز خود برنامه تنظیم كنند به طورى كه یك ساعت وقت بیكار و بدون برنامه نداشته باشند.

نمى گوییم مرتباً درس بخوانند یا كار كنند، بلكه مى گوییم اگر تفریح یا ورزش هم دارند برنامه داشته باشند، و یك ساعت خالى از برنامه نباشد.

جوانان باید بدانند بزرگ ترین بدبختى براى یك جوان این است كه وقت هاى خالى از هر گونه برنامه داشته باشد.

خطرناك» به وسیله مطبوعات هدف نشر داده شده قسمت قابل توجّهى از سرگرمى هاى سالم تشریح گردیده است.ممكن است جوانى بیكار باشد و جویاى كار، امّا در عین حال براى شب و روز خود برنامه اى تهیه كند، اعم از مطالعه و تفریح و استراحت و مانند آن.

حتى اگر جوانان بتوانند برنامه روزانه خود را كمى بیش از مقدار وقتشان تنظیم كنند به طورى كه فكر آنها حتى یك لحظه بیكار به معناى واقعى نباشد بهتر است، زیرا اشتغالات فراوان فكرى، اثر عمیقى در انصراف فكر از آن عادات شوم دارد.

بسیار دیده شده كه افراد معتاد به سیگار در روزهاى تعطیلى چند برابر روزهایى كه مشغول كار هستند سیگار دود مى كنند، این تفاوت فاحش، اثر همان اشتغال فكر و اعصاب و بدن به كارهاى مثبت و انصراف از كارهاى بیهوده یا زیان آور در ایّام غیر تعطیلى است.

خلاصه افرادى كه گرفتار اعتیادهاى غلط جنسى هستند اگر برنامه مشغول كننده اى براى تمام وقت خود نداشته باشند به آسانى نمى توانند این عادت را از سر خود دور كنند، و تهیه چنین برنامه اى از مؤثرترین عوامل ترك اعتیاد است، و مطمئناً با تهیه چنین برنامه اى قسمت مهمى از مشكلات ترك این اعتیاد را پشت سر خود خواهند گذاشت.

3- توجّه مخصوص به ورزش

معروف است ورزشكاران نسبت به مسائل جنسى كم علاقه هستند، چون ورزش مقدار فراوانى از انرژى هاى بدنى و فكرى آنها را به خود اختصاص مى دهد و طبعاً از مسائل دیگر كم مى كند.

به همین دلیل براى جلوگیرى از تحریكات زیاد جنسى لازم است جوانان برنامه هاى وسیع و متنوع ورزشى انتخاب كنند.

مبتلایان به این عادت شوم غالباً افرادى گوشه گیر، منزوى كم تحرك و خمود هستند و همین گوشه گیرى و انزوا و عدم تحرك وضع آنها را تشدید مى كند، و اگر از این وضع به كلى در آیند و زندگى خود را با تحرك زیاد بیامیزند اثر عمیقى در بهبود حال آنها و ترك عادتشان خواهد بخشید.

این گونه افراد معمولا اعصاب ضعیف و ناتوانى دارند، و ورزش هاى متنوع و مناسب در تقویت اعصاب آنها فوق العاده مؤثّر است.

این افراد هر چه وقت اضافى و خالى از برنامه دارند باید به بازى هاى گوناگون ورزشى و یا پیاده روى در هواى آزاد تخصیص دهند تا هم سلامت از دست رفته خود را باز یابند و هم قسمتى از انرژى هاى جسمى و فكرى آنها متوجه این قسمت گردد.

به همان اندازه كه تحرّك و ورزش هاى فردى و دسته جمعى براى آنها مفید است، انزوا و به گوشه اى خزیدن و در فكر فرو رفتن براى این قبیل افراد سم مهلك است كه باید به هر قیمتى شده از آن دورى گزینند.

این توصیه را فراموش نكنید و آثار معجزه آساى آن را ببینید، در روز آن قدر ورزش كنید كه خسته شوید و شب هنگام به محض این كه در بستر آرمیدید در خواب عمیقى فرو خواهید رفت و از شر بسیارى از خیالات و افكار مضر و كشنده كه در این موقع به سراغ جوانان مى آید در امان خواهید بود!


* * *

4- باید عادتى جانشین عادتى گردد

روانشناسان مى گویند: براى ترك یك عادت بد حتماً باید به سراغ عادت خوب رفت و آن را جانشین عادت بد نمود.

مثلا كسانى كه عادت به قمار دارند، و با این كه تمام زیان هاى آن را مى بینند و حس مى كنند، باز حاضر نیستند آن را ترك گویند، و به گفته خودشان وقت قمار كه مى رسد نمى فهمند چه نیرویى آنها را مانند یك اسیر و برده به سوى این عمل كه عقل و وجدانشان آن را محكوم ساخته مى كشاند؟!، چنین كسانى براى این كه بر این عادات غلط پیروز شوند حتماً باید در همان ساعات، بازى صحیحى را (مانند یك مسابقه ورزشى سالم) جانشین بازى قمار كنند تا این عادت بد به اصطلاح از سر آنها بپرد.

و به عبارت دیگر انرژى خاصى كه تحت تأثیر انگیزه عادت در آن حال تحریك مى گردد به این سمت كشیده شود و مصرف گردد بدون این كه هیچ گونه واكنش نامطلوبى داشته باشد (دقت كنید).

در مورد عادات بد جنسى باید درست در همان ساعاتى كه انگیزه آن در مبتلایان تولید مى شود به سراغ برنامه خاصى براى چنین ساعتى از قبل پیش بینى كرده اند بروند، به سراغ مسابقه علمى، ورزشى، مسابقه هوش، مطالعه یك اثر جالب، یك ورزش مورد علاقه مانند كوهنوردى، اسب سوارى و... این كار را آن قدر ادامه دهند كه جانشین عادت بد سابق گردد.

* * *

5- پرهیز مطلق از تنهایى

این گونه افراد باید حتماً و بدون هیچ گونه قید و شرط از تنها ماندن به شدت اجتناب كنند.

هرگز تنها نباشند; در خانه تنها نمانند، شب در اطاق تنها نخوابند، تنها براى مطالعه به نقاط خلوت نروند.

و به محض این كه در محیطى احساس كردند تنها هستند از آن محیط بیرون بروند.

این گونه افراد مخصوصاً باید این نكته را فراموش نكنند كه به مجرد این كه نخستین تحریك را در خود حس مى كنند بلافاصله برخیزند و سرگرم كار دیگرى شوند. فراموش كردن این تذكر غالباً گران تمام مى شود.

تنهایى، محیط كاملا مساعدى است براى پرورش میكرب این اعتیاد در فكر هر جوان، و تمام جوانانى كه مى خواهند خوشبخت و سالم و از خطرات عظیم استمنا در امان باشند باید از تنهایى بپرهیزند.6- ازدواج در نخستین فرصت

این افراد اگر امكاناتشان اجازه مى دهد باید در نخستین فرصت ازدواج كنند حتى اگر امكانات آنها «تنها» براى انتخاب نامزد (البتّه نامزد مشروع كه عقد شرعى آن اجرا شده باشد) فراهم است باید این فرصت را نیز از دست ندهند.

خلاصه ازدواج تأثیر قابل توجّهى در مبارزه با این انحراف جنسى دارد و در صورتى كه دامنهة توقّعات را كوتاه و تشریفات زاید و بیجا را از آن حذف كنند كارى است بسیار سهل و ساده و آسان، ولى متأسفانه یك سلسله اوهام و قیود غلط، دست و پاى غالب طبقات را - اعم از تحصیل كرده و بى سواد - در این قسمت بسته است.

بعضى از جوانان معتاد از ازدواج وحشت دارند، ولى این وحشت كاملا بى اساس است زیرا با به كار بستن دستورها هم ترك این اعتیاد آسان است و هم پیروزى در تمام مراحل ازدواج و زناشویى.7- تلقین و تقویت اراده

«تلقین» نیز در مبارزه با این عادت رُل مهمى را بازى مى كند.

افراد معتاد باید مرتباً به خود تلقین كنند كه به خوبى قادر هستند این عادت زشت را ترك گویند.

براى این كه تلقین در آنها اثر قوى و سریع ببخشد آن طور كه یكى از اطباى روانشناس دكتر «ویكتور پوشه فرانسوى» مى گوید: - باید تلقین را به صورت زیر چندین روز پشت سر هم ادامه دهند - همه روز در محل آرامى كه چیزى فكر آنها را به خود مشغول نسازد، فكر خود را متمركز ساخته و با كلمات شمرده و محكم این جمله را تكرار كنند: «من به خوبى قادر هستم این عادت بد را از خود دور كنم، من قادرم»! تكرار این تلقین ساده اثر عجیبى در تقویت روحیه و ترك این عادت و هر عادت بدى دارد. (مى توانید آزمایش كنید).

علاوه بر این باید براى تقویّت اراده از مطالعه كتاب هاى روانى كه براى تحكیم و رشد شخصیت و تقویت اراده نوشته شده است غفلت نورزند، زیرا همان طور كه دانستیم - و همه معتادانى كه موفق به ترك این عادت بد و سایر اعتیادهاى ناپسند شده اند اعتراف دارند - نخستین گام در این راه «اراده و تصمیم» است.
* * *

8- پرهیز كامل

از معاشرت و همنشینى با افراد منحرف و مبتلا به این عادت بد، در همه اوقات مخصوصاً دوران مبارزه، باید به طور مطلق دورى جست همان طور كه از مبتلایان به «وبا» فرار مى كنند. علاوه بر این باید زیان ها و عواقب دردناك و مرگبار این عمل را هرگز از خاطر خود دور ندارند و هرگز گوش به سخنان وسوسه انگیز این و آن ندهند.

نقش معاشران بد و فاسد در ابتلاى به این انحراف، و ادامه آن، بسیار عجیب است آنها براى این كه كمتر احساس گناه و بدبختى كنند سعى دارند افراد دیگرى را نیز مبتلا سازند و به سرنوشت غم انگیز خود گرفتار نمایند، لذا همواره مى كوشند با سخنان وسوسه انگیز این عمل شوم و زشت را لذت بخش و كم ضرر جلوه دهند، ولى جوانان بیدار هرگز در دام وسوسه هاى شیطانى آنها نمى افتند.

* * *

9- تقویت عمومى و رژیم غذایى

داشتن یك رژیم غذایى كامل و سالم كه موجب تقویت عمومى بدن گردد نیز در مبارزه با این عادت كه در بسیارى از مواقع از ضعف اعصاب سرچشمه مى گیرد و یا خود عامل ضعف اعصاب است تأثیر قابل توجّهى دارد.

استحمام با آب سرد (البتّه در مواقعى كه وضع هوا اجازه مى دهد) و سپس ماساژ دادن بدن با حوله نیز كمك مؤثرى به این گونه افراد مى تواند بنماید.

همچنین این گونه افراد باید به شدت از پوشیدن لباس هاى تنگ و چسبان كه عامل مؤثّرى براى تحریك مصنوعى است بپرهیزند، این گونه لباس ها اصولا براى همه جوانان زیان بخش و حتى گاهى خطرناك است هم به نمو و رشد طبیعى جسم آنها صدمه مى زند و هم وسوسه انگیز و تحریك آمیز است.

* * *

10- استمداد از نیروى ایمان و عقاید مذهبى

نیروى ایمان و عقیده مذهبى مى تواند بزرگ ترین كمك را به این مبتلایان كند و آنها را به زودى از چنگال این عادت بد نجات بخشد.

این گونه افراد هرگز نباید خود را یك فرد نفرین شده و مطرود درگاه خداوند بدانند. بلكه باید به لطف خداوند بزرگ كاملا امیدوار باشند و هنگام نماز و پس از نماز كه سر به سجده گذاشته و با آفریننده مهربان و بخشنده خود راز و نیاز مى كنند با تمام دل و جان و با تمام ذرات وجود خویش از او بخواهند كه آنها را در ترك این عادت زشت یارى كند و از چنگال آن برهاند و مطمئناً هرگاه با جان و دل به او توجّه نمایند، لطف خداوند مهربان به یارى آنها خواهد شتافت و در این مبارزه حیاتى پیروز خواهند شد.

و نیز باید در همه جا و در همه حال او را حاضر و ناظر بدانند و هرگز به خود اجازه ندهند در پیشگاه مقدّس او دست به چنین كار خلافى بزنند.
ما اطمینان كامل داریم اگر مبتلایان دستورهاى بالا را دقیقاً فقط براى یك ماه به كار بندند از شر این انحراف رهایى خواهند یافت.

لینك به: راههای ترک خود ارضایی
نظرات و گزارشات و درخواست مطلب جدید ( نظر)

ژل افزایش طول و حجم آلت تناسلی آقایان
کرم بزرگ کننده، حجم دهنده و سفت کننده سینه و باسن فوری و دائمی عنوان
سینه و باسن زیبا
حجم دهنده، سفت کننده، فرم دهنده سینه
کوچک کننده، سفت کننده، فرم دهنده سینه
حجم دهنده، سفت کننده، فرم دهنده باسن
درمان شلی سینه و باسن
بدون ایجاد مشکل برای شیردهی (بر خلاف جراحی سینه)
زیبایی بی نظیر بدون عمل خطرناک جراحی (ژل سیلیکونی که در عمل جراحی استفاده می شود سرطانزاست)
1 عدد ژل | 49900 تومان | خرید پستی خرید پستی خرید پستی خرید پستی
توضیحات توضیحات لینک این محصول | چاپ | سوالات و نظرات

در صورت قدیمی بودن مرورگر شما و عدم توان ثبت نظر، از لینک نظرات وارد فرم قدیمی نظرات شوید و نظر خود را ثبت کنید سوالات و نظرات

چنانچه در ثبت سفارش خرید اینترنتی با مشکل مواجه شدید پیامکی ثبت سفارش فرمایید برای اینکار نام و تعداد کالا، نام و نام خانوادگی، آدرس و کدپستی خود را برای ما اس ام اس کنید.
بزرگ و کلفت کننده آلت تناسلی مردان، افزایش کلفتی و درازی آلت تناسلی بزرگ و کلفت کننده آلت تناسلی مردان، افزایش طول و حجم آلت تناسلی
ژل مشکی: بزرگ کننده آلت مردان Confidence (دارای مجوز سازمان غذا و دارو)
حجم دهنده آلت تناسلی مردان
افزایش طول و اندازه و درازی آلت تناسلی مردان
افزایش قطر و کلفتی آلت تناسلی مردان
پایدار ماندن افزایش طول و قطر (کلفتی و درازی) آلت برای همیشه با مصرف یک دوره
دارای IRC وزارت بهداشت و درمان به شماره :1228185274
برای دوره کامل 3 عدد خریداری کنید بیست هزار تومان تحفیف به فاکتور شما اضافه می شود.
1 عدد ژل | 39000 تومان | خرید پستی خرید پستی خرید پستی خرید پستی
توضیحات توضیحات لینک این محصول | چاپ | سوالات و نظرات

در صورت قدیمی بودن مرورگر شما و عدم توان ثبت نظر، از لینک نظرات وارد فرم قدیمی نظرات شوید و نظر خود را ثبت کنید سوالات و نظرات

چنانچه در ثبت سفارش خرید اینترنتی با مشکل مواجه شدید پیامکی ثبت سفارش فرمایید برای اینکار نام و تعداد کالا، نام و نام خانوادگی، آدرس و کدپستی خود را برای ما اس ام اس کنید.
اسپری تاخیری انزال و ارگاسم، درمان انزال زودرس مردان اسپری تاخیری انزال و ارگاسم، درمان انزال زودرس مردان
اسپری جنسی  تاخیری پاور من (دارای مجوز سازمان غذا و دارو)
اسپری تاخیری: ایجاد تاخیر در انزال زودرس آقایان و داشتن یک نعوظ طولانی
آیا خود و یا همسرتان از انزال زودرس ناراضی هستید؟
آیا در پی ارضا همسرتان در بالاترین میزان می باشید؟
آیا در پی یک تجربه کاملا ً جدید و مطلوب هستید؟
محبوب بانوان: با ایجاد تاخیر در انزال و افزایش مدت زمان مقاربت باعث بالابردن حس لذت و ارضا کامل بویژه در بانوان می گردد.
فضای بسیار متفاوت از گذشته و جدید به مقاربت شما می بخشد.
نحوه استفاده: 5 تا 20 دقیقه قبل از نزدیکی به کلاهک و زیر آلت تناسلی اسپری کنید
توجه: مخصوص آقایان - بر روی بیضه ها اسپری نشود.
توجه: دارای تاییدیه وزارت بهداشت
1 عدد اسپری | 24900 تومان | خرید پستی خرید پستی خرید پستی خرید پستی
توضیحات توضیحات لینک این محصول | چاپ | سوالات و نظرات

در صورت قدیمی بودن مرورگر شما و عدم توان ثبت نظر، از لینک نظرات وارد فرم قدیمی نظرات شوید و نظر خود را ثبت کنید سوالات و نظرات

چنانچه در ثبت سفارش خرید اینترنتی با مشکل مواجه شدید پیامکی ثبت سفارش فرمایید برای اینکار نام و تعداد کالا، نام و نام خانوادگی، آدرس و کدپستی خود را برای ما اس ام اس کنید.
اسپری جنسی تحریک کننده میل جنسی و افزایش شهوت در زنان و مردان اسپری جنسی تحریک کننده میل جنسی و افزایش شهوت در زنان و مردان
اسپری جنسی تحریک شهوت اینتسا Intesa Sex Uni sex: The Sensual Scent That Attracts (دارای مجوز سازمان غذا و دارو)
رایحه خوشی که شهوت را تحریک و زن و شوهر را جذب می کند. این اسپری تحریک کننده جنسی با دارا بودن مولکول منحصربفرد Excitant باعث ایجاد برانگیختگی، جوانی، شادابی جنسی و نشاط در سکس و جذابیت فوق العاده و رفع سرد مزاجی در زن و شوهر می شود و زمان به یاد ماندنی را برای زوجین رقم می زند.
نحوه استفاده: زن و شوهر و یا یکی از آنها مقداری بر روی بدن اسپری نمایند.
محصول ایتالیا Made In Italy
دارای تاییدیه سازمان غذا و دارو.
دارای شماره سریال اختصاصی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی برای بررسی اوریجینال بودن، ایتالیایی بودن و داشتن تاریخ مصرف.
1 عدد اسپری | 29900 تومان | خرید پستی خرید پستی خرید پستی خرید پستی
توضیحات توضیحات لینک این محصول | چاپ | سوالات و نظرات

در صورت قدیمی بودن مرورگر شما و عدم توان ثبت نظر، از لینک نظرات وارد فرم قدیمی نظرات شوید و نظر خود را ثبت کنید سوالات و نظرات

چنانچه در ثبت سفارش خرید اینترنتی با مشکل مواجه شدید پیامکی ثبت سفارش فرمایید برای اینکار نام و تعداد کالا، نام و نام خانوادگی، آدرس و کدپستی خود را برای ما اس ام اس کنید.
کرم سفید کننده و رفع تیرگی پوست: زیر بغل، آلت تناسلی زنان واژن کرم سفید کننده و رفع تیرگی پوست: زیر بغل، آلت تناسلی زنان واژن
کرم سفید کننده و روشن کننده و رفع تیرگی و سیاهی پوست تمام بدن
یک محصول گیاهی تهیه شده از گیاهان معجزه گر
سفیده کننده معجزه آسای آلت تناسلی واژن و کشاله ران
شفاف و صورتی کننده نواحی حساس صورتی مانند لب، نوک سینه و هاله پستان
مناسب جهت صورت، لب، زیر چشم، بینی، گردن، بدن، سینه، باسن، آرنج، زانو، غوزک پا و انگشتان
پوست تازه و سفید و روشن و لطیف دایمی با فقط 5-1 بار استفاده
کاملا تضمینی با امکان برگشت محصول در صورت عدم رضایت
ارسال یک هدیه در صورت خرید همزمان کرم سفید کننده بدن و ژل تنگ کننده واژن
1 عدد کرم | 29900 تومان | خرید پستی خرید پستی خرید پستی خرید پستی
توضیحات توضیحات لینک این محصول | چاپ | سوالات و نظرات

در صورت قدیمی بودن مرورگر شما و عدم توان ثبت نظر، از لینک نظرات وارد فرم قدیمی نظرات شوید و نظر خود را ثبت کنید سوالات و نظرات

چنانچه در ثبت سفارش خرید اینترنتی با مشکل مواجه شدید پیامکی ثبت سفارش فرمایید برای اینکار نام و تعداد کالا، نام و نام خانوادگی، آدرس و کدپستی خود را برای ما اس ام اس کنید.
ژل افزایش دهنده میل جنسی زنان ژل افزایش دهنده میل جنسی زنان
ژل صورتی: افزایش دهنده میل جنسی زنان Desire (دارای مجوز سازمان غذا و دارو)
این ژل دارای خاصیت تحریک پذیری و افزایش میل جنسی در زنان بوده و در همسرانی که هیچگونه تمایل جنسی نداشته و یا از اختلالات جنسی و همچنین نزدیکی همراه با درد و عدم لوبریکانت سازی مناسب واژن حین نزدیکی و عدم ارگاسم رنج میبرند کاربرد دارد.
نحوه استفاده: 30 دقیقه قبل ازنزدیکی مقداری از ژل را روی ناحیه مخاطی واژن زن مالیده و پس از آن فرد تمایل بیشتری برای آغاز و انجام فعالیت آمیزشی پیدا میکند. دقت شود حتما ناحیه لب های تناسلی و کلیتوریس زن به ژل آغشته شود.
1 عدد ژل | 39000 تومان | خرید پستی خرید پستی خرید پستی خرید پستی
توضیحات توضیحات لینک این محصول | چاپ | سوالات و نظرات

در صورت قدیمی بودن مرورگر شما و عدم توان ثبت نظر، از لینک نظرات وارد فرم قدیمی نظرات شوید و نظر خود را ثبت کنید سوالات و نظرات

چنانچه در ثبت سفارش خرید اینترنتی با مشکل مواجه شدید پیامکی ثبت سفارش فرمایید برای اینکار نام و تعداد کالا، نام و نام خانوادگی، آدرس و کدپستی خود را برای ما اس ام اس کنید.
ژل تقویت کننده نعوظ مردان تقویت راست و شق کردن آلت تناسلی ژل تقویت کننده نعوظ مردان
ژل طوسی: تقویت کننده نعوظ مردان Erectra (دارای مجوز سازمان غذا و دارو)
این ژل جهت حفظ و ایجاد نعوظ در آقایان کاربرد داشته و آقایانی که دچار مشکل نعوظ هستند میتوانند از این ژل استفاده نمایند.
نحوه استفاده: 30 دقیقه قبل از نزدیکی مقداری از ژل را بر روی آلت مالیده و به مدت 5 دقیقه ماساژ داده و سپس حتما باید با آب شستشو داده شود. قابل توجه است که تحت هیچ شرایطی نباید واژن خانم ها به این ژل آغشته گردد. همچنین این ژل برای آقایانی که دچار بیماری قلبی ، دیابت و فشارخون هستندو منع استفاده ازقرصهای Erection را دارند مناسب میباشد.
1 عدد ژل | 39000 تومان | خرید پستی خرید پستی خرید پستی خرید پستی
توضیحات توضیحات لینک این محصول | چاپ | سوالات و نظرات

در صورت قدیمی بودن مرورگر شما و عدم توان ثبت نظر، از لینک نظرات وارد فرم قدیمی نظرات شوید و نظر خود را ثبت کنید سوالات و نظرات

چنانچه در ثبت سفارش خرید اینترنتی با مشکل مواجه شدید پیامکی ثبت سفارش فرمایید برای اینکار نام و تعداد کالا، نام و نام خانوادگی، آدرس و کدپستی خود را برای ما اس ام اس کنید.
ژل تنگ، منقبض و خوشبو کننده واژن زنان تنگ کردن آلت تناسلی ژل تنگ و منقبض کننده واژن زنان تنگ کردن مهبل خوشبویی آلت تناسلی
ژل قرمز: تنگ کننده واژن زنان Enjoy (دارای مجوز سازمان غذا و دارو)
حاوی عصاره انار
قابل استفاده برای همه کس (با یا بدون زایمان طبیعی)
درمان شل شدگی عضلات واژن و باز شدن بیش از حد سوراخ مجرای واژن
تجربه دوباره و سه باره و ... شب زفاف
تنگ کننده واژن به تنگی یک دختر باکره
کاملا تضمینی با امکان برگشت محصول در صورت عدم رضایت
ارسال یک هدیه در صورت خرید همزمان کرم سفید کننده بدن و ژل تنگ کننده واژن
1 عدد ژل | 24900 تومان | خرید پستی خرید پستی خرید پستی خرید پستی
توضیحات توضیحات لینک این محصول | چاپ | سوالات و نظرات

در صورت قدیمی بودن مرورگر شما و عدم توان ثبت نظر، از لینک نظرات وارد فرم قدیمی نظرات شوید و نظر خود را ثبت کنید سوالات و نظرات

چنانچه در ثبت سفارش خرید اینترنتی با مشکل مواجه شدید پیامکی ثبت سفارش فرمایید برای اینکار نام و تعداد کالا، نام و نام خانوادگی، آدرس و کدپستی خود را برای ما اس ام اس کنید.
ژل تاخیری جنسی زود انزالی داروی درمان جلوگیری انزال زودرس ژل تنگ و منقبض کننده واژن زنان تنگ کردن مهبل خوشبویی آلت تناسلی
ژل آبی: تاخیر انزال مردان Extreme Love (دارای مجوز سازمان غذا و دارو)
این ژل جهت کنترل و ایجاد تاخیر در آقایانی که دچار زود انزالی هستند کاربرد دارد.
نحوه استفاده: مقداری از ژل را بر روی آلت پمپ کرده و موضع را ماساژ دهید و پس از 30 دقیقه با آب و بدون هیچ ماده شوینده آلت را شستشو دهید. آقایانی که پوست تیره دارند و یا تنومند و ورزشکار هستند جهت اثر بخشی بهتر مدت زمان بیشتری ژل را برروی آلت خود نگه داشته و پس از آن موضع را شستشو دهند.
1 عدد ژل | 29500 تومان | خرید پستی خرید پستی خرید پستی خرید پستی
توضیحات توضیحات لینک این محصول | چاپ | سوالات و نظرات

در صورت قدیمی بودن مرورگر شما و عدم توان ثبت نظر، از لینک نظرات وارد فرم قدیمی نظرات شوید و نظر خود را ثبت کنید سوالات و نظرات

چنانچه در ثبت سفارش خرید اینترنتی با مشکل مواجه شدید پیامکی ثبت سفارش فرمایید برای اینکار نام و تعداد کالا، نام و نام خانوادگی، آدرس و کدپستی خود را برای ما اس ام اس کنید.
فلانی
جمعه 30 مهر 1395 06:24 ب.ظ
سلام
من خیلی خودارضایی میکنم
یعنی هر وقت که میرم حموم کیرمو میکنم تو سوراخ حموم و شروع به تلمبه زدن میکنم
چیکار کنم، زن ندارم
آهای مسول سایت زن و خواهر زنتو 24ساعت در اختیارم بذار
تا باهاشون حال کنم
کس زنتو پاره کردم بهت خبر میدم که بیای دنبالش ولی خواهر زنتو نگه میدارم تا با اون برم حموم و اونجا باهاش حال کنم.
اوکـــــــــــــــی
فلانی
جمعه 30 مهر 1395 06:21 ب.ظ
سلام
من خیلی خودارضایی میکنم
یعنی هر وقت که میرم حموم کیرمو میکنم تو سوراخ حموم و شروع به تلمبه زدن میکنم
چیکار کنم، زن ندارم
آهای مسول سایت زن و خواهر زنتو 24ساعت در اختیارم بذار
تا باهاشون حال کنم
کس زنتو پاره کردم بهت خبر میدم که بیای دنبالش ولی خواهر زنتو نگه میدارم تا با اون برم حموم و اونجا باهاش حال کنم.
اوکـــــــــــــــی
فلانی
جمعه 30 مهر 1395 06:18 ب.ظ
سلام
من خیلی خودارضایی میکنم
یعنی هر وقت که میرم حموم کیرمو میکنم تو سوراخ حموم و شروع به تلمبه زدن میکنم
چیکار کنم، زن ندارم
آهای مسول سایت زن و خواهر زنتو 24ساعت در اختیارم بذار
تا باهاشون حال کنم
کس زنتو پاره کردم بهت خبر میدم که بیای دنبالش ولی خواهر زنتو نگه میدارم تا با اون برم حموم و اونجا باهاش حال کنم.
اوکـــــــــــــــی
فلانی
جمعه 30 مهر 1395 06:17 ب.ظ
سلام
من خیلی خودارضایی میکنم
یعنی هر وقت که میرم حموم کیرمو میکنم تو سوراخ حموم و شروع به تلمبه زدن میکنم
چیکار کنم، زن ندارم
آهای مسول سایت زن و خواهر زنتو 24ساعت در اختیارم بذار
تا باهاشون حال کنم
کس زنتو پاره کردم بهت خبر میدم که بیای دنبالش ولی خواهر زنتو نگه میدارم تا با اون برم حموم و اونجا باهاش حال کنم.
اوکـــــــــــــــی
فلانی
جمعه 30 مهر 1395 06:16 ب.ظ
سلام
من خیلی خودارضایی میکنم
یعنی هر وقت که میرم حموم کیرمو میکنم تو سوراخ حموم و شروع به تلمبه زدن میکنم
چیکار کنم، زن ندارم
آهای مسول سایت زن و خواهر زنتو 24ساعت در اختیارم بذار
تا باهاشون حال کنم
کس زنتو پاره کردم بهت خبر میدم که بیای دنبالش ولی خواهر زنتو نگه میدارم تا با اون برم حموم و اونجا باهاش حال کنم.
اوکـــــــــــــــی
فلانی
جمعه 30 مهر 1395 06:15 ب.ظ
سلام
من خیلی خودارضایی میکنم
یعنی هر وقت که میرم حموم کیرمو میکنم تو سوراخ حموم و شروع به تلمبه زدن میکنم
چیکار کنم، زن ندارم
آهای مسول سایت زن و خواهر زنتو 24ساعت در اختیارم بذار
تا باهاشون حال کنم
کس زنتو پاره کردم بهت خبر میدم که بیای دنبالش ولی خواهر زنتو نگه میدارم تا با اون برم حموم و اونجا باهاش حال کنم.
اوکـــــــــــــــی
فلانی
جمعه 30 مهر 1395 06:12 ب.ظ
سوگند خانم
کیرم تو کست
باشه عزیزم
فلانی
جمعه 30 مهر 1395 06:12 ب.ظ
سوگند خانم
کیرم تو کست
باشه عزیزم
فلانی
جمعه 30 مهر 1395 06:10 ب.ظ
یکی بیاد تا من اونو بکنم
مخصوصا دخترخانم های +16 سال
محمد
چهارشنبه 14 خرداد 1393 07:02 ق.ظ
سلام مدیر سایت؛؛؛من نمیتونم ترک کنم هر کار میکنم نمیتونم چ کار کنم؟همون محمد قبلیم دارم خودمو ب گند میکشم ولی دگه اعصابم خیلی خورد شده نننمیتونم چ کا کنم تو رو خدا
پاسخ سوال : سلام
ابتدا تعداد دفعات را كم كنید
حتی اگر باز هم شكست خوردید به خودتان تلقین كنید كه می توانید و دوباره شروع و فواصل را بیشتر كنید.
از محركات مختلف دوری و از غذاهای با طبع سرد بیشتر استفاده كنید و با فعالیت های سرگرم كننده سالم وقت خالی خود را پر كنید. ساعت های تنهایی خود را كاهش و با دوستان خوبتان بیشتر باشید.
پنجشنبه 8 خرداد 1393 11:00 ق.ظ
سلام.من آلت تناسلیم شل شدهمیتونه مال خود ارضایی زیاد باشه؟
پاسخ سوال : سلام
خودارضایی را ترك كنید.
p.r
چهارشنبه 31 اردیبهشت 1393 07:21 ق.ظ
پیرو سخنان دوست خوبم محمد
اگه ترک کنم عوارضش کاااااااااااااملا از بین میره
یا یه خوردش میمونه.؟؟؟؟؟؟؟
محمد
دوشنبه 22 اردیبهشت 1393 01:23 ب.ظ
دمتون گرم اثر گذآشتن روم واسم دعا کنید دعا......
من یکم حافظم ضعیف شده از پنجم دبستان این کارو انجام طمیدم الانم دوم دبیرستانم اگه ترک کنم درست میشه؟؟؟تو رو خدا سریع جواب بوین
پاسخ سوال : جلوی ضرر را از هرجا بگیرید منفعت است بله
ایزل
شنبه 26 بهمن 1392 08:27 ب.ظ
واسه درمان خود ارضایم جكار كنم...دوس دارم ازدواج كنم اما شرایطشو ندارم.تا حالا اصن سكس نداشتم.
پاسخ سوال : راههای مختلف برای این مساله بیان شده از كمتر خوردن غداهای گرم ( منظور طبع گرم غذاست نه درجه حرارت) تا كنترل فكر و دوری از محرك ها و اشتغال تمام وقت به فعالیت سازنده و دوری از تنهایی و اضطراب های بی ارزش و آزاردهنده.
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآقااااااااااااااf
دوشنبه 26 فروردین 1392 06:45 ق.ظ
سلام علیکم بر شما سوال من این بود که:طی یک حادثه ای آلت من فرم ناهنجاری پیدا کرده چه کنم با آن؟(اینم بگم که روم نمیشه برم پیش دکتر)
دوم اینکه مووووووووووووثرترین راه برای درمانزود به انزال رسیدن چه است؟
ممنون میشوم اگر پاسخ دقیق و بی حاشیه بدهید!!!!
پاسخ سوال : سلام
در مورد اول باید به پزشك مراجعه كرد.

در مورد دوم یك روش ساده برقراری یك آمیزش سبك (یا انزال مرد توسط همسر)‌‌ و انجام رابطه اصلی در چند ساعت تا حداكثر 24 ساعت بعد.
فهرست مطالب

مطالب اخیر

»مطلب
»تعیین جنسیت جنین بعد از بارداری: تعیین جنسیت جنین به روش سنتی ابن سینا ابوعلی
»تعیین جنسیت جنین بعد از بارداری: تشخیص جنسیت کودک به روشهای سنتی
»تعیین جنسیت جنین بعد از بارداری: انواع سونوگرافی برای تعیین جنسیت جنین
»تعیین جنسیت جنین بعد از بارداری: آموزش تعیین جنسیت جنین بچه با آزمایش خون
»تعیین جنسیت جنین قبل از بارداری : روش آی وی اف ivf چیست؟ روش انجام و هزینه
»تعیین جنسیت جنین قبل از بارداری: چگونگی انتخاب جنسیت کودک از طریق مواد غذایی
»تعیین جنسیت جنین قبل از بارداری: روش IUI (تزریق داخل رحمی) چیست و چگونه انجام میشود ؟
»تعیین جنسیت جنین قبل از بارداری: تعیین جنسیت از نظر مزاج شناسی
»علت به وجود آمدن کیست تخمدان زنان و دختران و راه های درمان آن
»روش هایی برای بزرگ کردن سینه دختران و زنان بدون عمل جراحی
»آناتومی دستگاه تناسلی زنان و دختران
»بزرگ شدن حجم عضله باسن و ران پا،تعادل تجمع چربی بالا و پایین تنه
»تمرینات تقویت عضلات باسن و ران ورزشی
»چگونه باسن هایی بزرگ و برجسته داشته باشید
»آناتومی و شکل دستگاه تولید مثل و اندام جنسی زنان و دختران
»ورزش و روش های موثر برای بزرگ کردن باسن دختر و زن دختران و زنان + ع ك س
»انواع پرده بكارت دختران باكره زنان و خانم ها + عكس
»راههای ترک خود ارضایی
»بحث علمی درباره خودارضایی
»تماشای فیلم‌های مستهجن، مفید یا مضر؟ + یک آمار در آمریکا
»آناتومی دستگاه تناسلی مردانه + عكس
»7 مایعی كه از مجرای آلت تناسلی مردانه خارج می‌شود
»شكل و اوصاف حوری بهشتی
»نقاط تحریک پذیری و آماده کردن زن
»آیا امکان ترمیم، شبیه سازی پرده بکارت وجود دارد ؟
»اندازه آلت تناسلی جنسی مردان و رشد و بزرگ و كلفت شدن آن و لذت جنسی
»نشانه‌های پاسخ جنسی و ارضا شدن و به ارگاسم رسیدن یك زن بعد از یك آمیزش كامل
»زنان باید به ارگاسم رسیدن را یاد بگیرند
»ده ژست آسان برای خوشحال نمودن همسر

همه پستها
مباحث مورد توجه

 • تعیین جنسیت جنین بعد از بارداری: تعیین جنسیت جنین به روش سنتی ابن سینا ابوعلی
 • تعیین جنسیت جنین بعد از بارداری: تشخیص جنسیت کودک به روشهای سنتی
 • تعیین جنسیت جنین بعد از بارداری: انواع سونوگرافی برای تعیین جنسیت جنین
 • تعیین جنسیت جنین بعد از بارداری: آموزش تعیین جنسیت جنین بچه با آزمایش خون
 • تعیین جنسیت جنین قبل از بارداری : روش آی وی اف ivf چیست؟ روش انجام و هزینه
 • تعیین جنسیت جنین قبل از بارداری: چگونگی انتخاب جنسیت کودک از طریق مواد غذایی
 • تعیین جنسیت جنین قبل از بارداری: روش IUI (تزریق داخل رحمی) چیست و چگونه انجام میشود ؟
 • تعیین جنسیت جنین قبل از بارداری: تعیین جنسیت از نظر مزاج شناسی
 • علت به وجود آمدن کیست تخمدان زنان و دختران و راه های درمان آن
 • روش هایی برای بزرگ کردن سینه دختران و زنان بدون عمل جراحی
 • آناتومی دستگاه تناسلی زنان و دختران
 • بزرگ شدن حجم عضله باسن و ران پا،تعادل تجمع چربی بالا و پایین تنه
 • تمرینات تقویت عضلات باسن و ران ورزشی
 • چگونه باسن هایی بزرگ و برجسته داشته باشید
 • آناتومی و شکل دستگاه تولید مثل و اندام جنسی زنان و دختران
 • ورزش و روش های موثر برای بزرگ کردن باسن دختر و زن دختران و زنان + ع ك س
 • انواع پرده بكارت دختران باكره زنان و خانم ها + عكس
 • راههای ترک خود ارضایی
 • بحث علمی درباره خودارضایی
 • تماشای فیلم‌های مستهجن، مفید یا مضر؟ + یک آمار در آمریکا
 • آناتومی دستگاه تناسلی مردانه + عكس
 • 7 مایعی كه از مجرای آلت تناسلی مردانه خارج می‌شود
 • شكل و اوصاف حوری بهشتی
 • نقاط تحریک پذیری و آماده کردن زن
 • آیا امکان ترمیم، شبیه سازی پرده بکارت وجود دارد ؟
 • اندازه آلت تناسلی جنسی مردان و رشد و بزرگ و كلفت شدن آن و لذت جنسی
 • نشانه‌های پاسخ جنسی و ارضا شدن و به ارگاسم رسیدن یك زن بعد از یك آمیزش كامل
 • زنان باید به ارگاسم رسیدن را یاد بگیرند
 • ده ژست آسان برای خوشحال نمودن همسر
 • پسر می‌خواهید یا دختر؟
 • چه میزان رابطه زناشویی طبیعی است؟
 • ازدواج خانم های زیبا با مردهای بدقیافه
 • عشق و عاشقی های دوران نامزدی
 • آناتومی و عكس دستگاه تناسلی زنان و دختران - كلیتوریس، لب‌ها، پرده بكارت، واژن یا مهبل و ... + عكس
 • وقتی دختران زرنگ در دوستی با پسرها به كام روابط جنسی كامل كشیده می‌شوند
 • سرنوشت یک زن تا چه حد به سینه های بزرگ و یا کوچک او ربط دارد ؟
 • روش استفاده از كاندوم مردانه برای جلوگیری از حاملگی
 • روش استفاده از كاندوم زنانه برای جلوگیری از حاملگی
 • ایران: ركورد عكس زایمان طبیعی زنان و زایمان غیر طبیعی سزارین
 • چگونه حامله شوم ؟
 • مایع منی
 • دانستنیهای آمیزش جنسی زناشویی مردان و زنان
 • آمیزش مقعدی - آمیزش كردن با زن و دختر از پشت و باسن
 • شب زفاف - پاره كردن پرده دختر - آموزش آمیزش سالم
 • چگونه زنان میل جنسی‌شان را از دست می‌دهند؟
 • مختصری درباره یك آمیزش جنسی مطلوب
 • داستان دختر ایرانی و تجاوز و خودفروشی، داستان غم انگیز دختر فراری ایرانی
 • داستان دختر ایرانی و عروسی با مرد آمریكایی و شكنجه تجاوز
 • دوستی و عاشقی چندین ساله و چند رابطه جنسی و سرانجام قتل دختر
 • هنر گفتگو ابزار ارتباطی زوج ها
 • همسری در نقش مادر یا پدر - نقش سن در روابط زناشویی
 • همسرم از من به خاطر چاق بودنم، بدش می‌آید
 • هفت درد دل شوهرانه
 • هفت تیپ مردان مورد پسند خانوم ها
 • هفت باورغلط مردها درباره زنها
 • ناسازگاری در زندگی زناشویی
 • مردها چه زنی را همسر ایده‌آل می دانند؟
 • مردها به دنبال چه همسری هستند؟
 • مردان آزاردهنده واقعا مریخی‌اند
 • محبوب شدن برای شوهر
 • عوامل مهم در بقای زندگی زناشویی
 • عاملی مهم برای موفقیت زنان در عشق و زندگی
 • شوهرم به موفقیتهایم حسادت می‌کند!
 • شوهرتان را رمز گشایی کنید
 • شوهر من یک احمق است؟
 • شک همسرتان نسبت به خودتان را از بین ببرید!
 • شش علامت یک مرد ایده‌آل
 • شش خصوصیات مردان که خانمها خواهان تغییرشان هستند
 • شش اشتباه رایج بین اکثر زنان دنیا در ارتباط با مردان
 • زن داری به روش کاملا اصولی
 • روابط زناشویی ما با مشکل مواجه شده است
 • رموز شاد کردن خانم ها
 • رمز جذابیت و محبوبیت زن چیست؟
 • رفتارهایی که زنان می‌پسندند
 • راه‌های‌ استحکام روابط زناشویی
 • راه هایی استثنایی برای موفقیت خانم‌ها
 • ده ژست آسان برای خوشحال نمودن همسر
 • ده راز جاذبه که خانم ها می دانند ولی آقایون نه
 • ده برتری جالب زنان نسبت به مردان
 • دوازده راز زنانی که شوهرشان عاشق شان است
 • دوازده راز جالب که دخترها باید در مورد نامزدشان بدانند
 • دلایل مهمی که مردان شما را ترک می‌کنند
 • دردسرهای عشق یک‌طرفه
 • در محافل زنانه چه می‌گذرد؟
 • در ذهن مادر شوهرتان چه می گذرد؟
 • خانمها نیازمند چه جملاتی هستند؟
 • خانمها برای همسر خود جاذبه داشته باشید
 • حقایقی مردانه که خانم ها باید بدانند
 • حقایقی درباره زنان!
 • حسادت زناشویی در زندگی زناشویی
 • حرف هایی که نباید به زنان گفته شود
 • چند اصل برای حل مشلات روابط زناشویی
 • چگونه همسرتان را برای همیشه عاشق خود کنید؟
 • چگونه هدیه ای مناسب برای آقایان تهیه کنیم؟
 • چگونه شوهرتان را مجذوب خود کنید؟
 • چگونه زنی شجاع و ثروتمند باشیم؟
 • چگونه زندگی همسرمان را جهنم کنیم؟
 • چگونه توجه همسرمان را جلب کنیم؟
 • چگونه ارتباط احساسی برقرار کنیم؟
 • چقدر باید به حرف‌ همسرمان گوش دهیم؟
 • چطور با خانواده همسرتان کنار بیایید؟
 • چرا مردان همیشه در رویای یک زن زیبا هستند؟
 • چرا مردان زنان جوان را ترجیح می دهند؟
 • چرا مردان احساساتشان را ابراز نمی کنند؟
 • چرا عروس ها و مادر شوهرها به تفاهم نمی رسند؟
 • چرا شوهرتان با شما کم سخن می‌گوید؟
 • چرا شوهر از کف دختران می رود؟
 • چرا آقایون به خانمها نیازمندند؟
 • جنگ اول به از صلح آخر!
 • جمله ای که زنان 252 بار در هفته تکرار می کنند!
 • تازه عروس‌ها برای نزدیک کردن همسرشان به خانواده‌شان بخوانند
 • پیشگیری از مشاجرات خانمان سوز
 • پنج زنگ تفریح برای خانم ها
 • پنج روش واداشتن مردان برای بیان احساست درونی
 • پنج راه عاشق ماندن تا ابد
 • پنج دروغ‌ عمده‌ مردان‌ به‌ زنان‌
 • پنج افسانه مهلک در باره عشق
 • پنج اشتباه زنان که باعث تنها ماندن آنها می شود
 • بیست نکته طلایی همسر داری از سوی زنان
 • برترین خصلت های زنان چیست؟
 • بدترین عادت های خانم ها
 • باورهای منطقی در مورد انتخاب همسر
 • با شوهران کم حرف چه میشه کرد؟
 • با شوهران کم حرف چه میشه کرد؟
 • با دلایل دورغگویی زنان آشنا شوید
 • با این نکات رمزهای شوهرتان را باز کنید
 • با این مردان ازدواج نکنید
 • ای کاش زن زندگی ام این رازها را می دانست
 • اشتباهات رایج بانوان در یک زندگی مشترک
 • اشتباه در برقراری رابطه و راه حل 2 مسئله
 • اسرار موفقیت زنان شوهردار
 • استرس زیاد زنان و راه حل
 • ازدواج خانم های زیبا با مردهای بدقیافه
 • ازدواج با این مردان برای شما خطرناک است
 • آیا در چشم همسرتان یک زن ایده آل هستید؟
 • آنچه زن ها از شنیدن آنها بیزارند 2
 • آنچه زن ها از شنیدن آنها بیزارند
 • آنچه از تفاوتهای دنیای زنان با مردان نمی دانستید
 • آموزش لازم برای زن بودن
 • آقایون از ازدواج چه می خواهند؟
 • آدم های خوبی که زنان نباید با آنها ازدواج کنند
 • هشت خصیصه آقایون خانمها مخفیانه دوست میدارند
 • پنج راه برای راه یافتن به افکار مردان
 • با این هدیه ها همسرتان سرحال می شود
 • پنج جمله که هرگز نباید به مرد زندگیتان بگویید
 • خانمها چرا عشقتان شما را ترک میکند؟
 • همسر او باشید نه مادر او
 • این زنان مردان را از خود دور می کنند
 • این زنان مردان را از خود دور می کنند
 • هفت راز محبوب شدن در خانواده همسر
 • سلامت زناشویی در گرو چیست؟
 • همسرتان به شما شک دارد؟
 • هیچ زنی با این مرد ازدواج نمی کند
 • هشت رازی که زنها نمی خواهند مردها بدانند
 • ده راز درباره مردان
 • ده راز درباره مردان
 • هفت آرایشی که مردان از آن بیزارند
 • هشت رازی که زنها دوست ندارند مردها بدانند
 • سه نکته ای که هیچ گاه نباید به روی مردان آورد
 • چرا مردها باعث حسادت در زنان می شوند!
 • چگونه زنی فوق العاده باشیم؟
 • هفت اشتباه جبران ناپذیر خانم ها در اولین دیدار
 • همسران موفق چه می‌کنند؟
 • زنان، مردان با ظاهر مردانه را بیشتر می‌پسندند
 • چند نکته برای تازه دامادها!
 • چگونه یک مرد را عاشق خودتان کنید؟
 • تاثیر منفی الکل بر روابط همسران
 • تاریخ کاهش علاقه بعد از ازدواج ...
 • این سه رفتار زنان که مردان را آزار می دهد
 • آنچه مادران به دخترانشان نیاموخته اند
 • افرادی که بر زیبایی ظاهری همسر خود حساسیت دارند بخوانند
 • افرادی که بر زیبایی ظاهری همسر خود حساسیت دارند بخوانند
 • نحوه رفتار با همسر عصبانی
 • در زوج هایی که زن زیباتر از مرد است
 • خانم‌ها توجه کنند جیغ بزنید
 • همسرداری آیه الله بهجت چگونه بود؟
 • رفتارهایی از مردان که زنان می ‌پسندند
 • چاقی و بلوغ زودرس دختران و پسران و کوتاهی قد
 • آموزش روشهای ارتباط زناشویی همراه با عکس (شماره 10)
 • آموزش روشهای ارتباط زناشویی همراه با عکس (شماره 9)
 • آموزش روشهای ارتباط زناشویی همراه با عکس (شماره 8)
 • آموزش روشهای ارتباط زناشویی همراه با عکس (شماره 7)
 • آموزش روشهای ارتباط زناشویی همراه با عکس (شماره 6)
 • آموزش روشهای ارتباط زناشویی همراه با عکس (شماره 5)
 • آموزش روشهای ارتباط زناشویی همراه با عکس (شماره 4)
 • آموزش روشهای ارتباط زناشویی همراه با عکس (شماره 3)
 • آموزش روشهای ارتباط زناشویی همراه با عکس (شماره 2)
 • آموزش روشهای ارتباط زناشویی همراه با عکس (شماره 1)
 • پاسخ به سوالات پزشكی شما (سوالات پاسخ داده شده)
 • 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
  سوال جدید

  آموزش جنسی - راههای ترک خود ارضایی مطالب اخیر مطلب تعیین جنسیت جنین بعد از بارداری: تعیین جنسیت جنین به روش سنتی ابن سینا ابوعلی تعیین جنسیت جنین بعد از بارداری: تشخیص جنسیت کودک به روشهای سنتی تعیین جنسیت جنین بعد از بارداری: انواع سونوگرافی برای تعیین جنسیت جنین تعیین جنسیت جنین بعد از بارداری: آموزش تعیین جنسیت جنین بچه با آزمایش خون تعیین جنسیت جنین قبل از بارداری : روش آی وی اف ivf چیست؟ روش انجام و هزینه تعیین جنسیت جنین قبل از بارداری: چگونگی انتخاب جنسیت کودک از طریق مواد غذایی تعیین جنسیت جنین قبل از بارداری: روش IUI (تزریق داخل رحمی) چیست و چگونه انجام میشود ؟ تعیین جنسیت جنین قبل از بارداری: تعیین جنسیت از نظر مزاج شناسی علت به وجود آمدن کیست تخمدان زنان و دختران و راه های درمان آن روش هایی برای بزرگ کردن سینه دختران و زنان بدون عمل جراحی آناتومی دستگاه تناسلی زنان و دختران بزرگ شدن حجم عضله باسن و ران پا،تعادل تجمع چربی بالا و پایین تنه تمرینات تقویت عضلات باسن و ران ورزشی چگونه باسن هایی بزرگ و برجسته داشته باشید آناتومی و شکل دستگاه تولید مثل و اندام جنسی زنان و دختران ورزش و روش های موثر برای بزرگ کردن باسن دختر و زن دختران و زنان + ع ك س انواع پرده بكارت دختران باكره زنان و خانم ها + عكس راههای ترک خود ارضایی بحث علمی درباره خودارضایی تماشای فیلم‌های مستهجن، مفید یا مضر؟ + یک آمار در آمریکا آناتومی دستگاه تناسلی مردانه + عكس 7 مایعی كه از مجرای آلت تناسلی مردانه خارج می‌شود شكل و اوصاف حوری بهشتی نقاط تحریک پذیری و آماده کردن زن آیا امکان ترمیم، شبیه سازی پرده بکارت وجود دارد ؟ اندازه آلت تناسلی جنسی مردان و رشد و بزرگ و كلفت شدن آن و لذت جنسی نشانه‌های پاسخ جنسی و ارضا شدن و به ارگاسم رسیدن یك زن بعد از یك آمیزش كامل زنان باید به ارگاسم رسیدن را یاد بگیرند ده ژست آسان برای خوشحال نمودن همسر لیست آخرین مطالب آموزش جنسی - راههای ترک خود ارضایی آرشیو مطالب هفته چهارم اسفند 1394 هفته چهارم اردیبهشت 1393 هفته سوم آذر 1392 هفته چهارم تیر 1391 هفته سوم تیر 1391 آموزش جنسی - راههای ترک خود ارضایی آموزش جنسی - راههای ترک خود ارضایی ابر برچسب ها عکس ع کس دستگاه تناسلی زن و دختر عکس ع کس اندام تناسلی دختران عکس ع کس اندام تناسلی زنان عکس ع کس اندام تناسلی دختر عکس ع کس اندام تناسلی زن عکس ع کس اندام تناسلی زن و دختر عکس برداشتن پرده بکارت دختر عکس ع کس اندام تناسلی زنان و دختران آموزش جنسی - راههای ترک خود ارضایی
  چسب لاغری اسلیم پچ با ضمانت 3 تا 12 كیلوگرم لاغری در ماه آموزش زناشویی پد دفع سموم بدن تقویت حافظه
  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic